de fr
Le monde recto-verso, 2010
Handmond, 2019
Zunehmender Mond in Friedrichshain, 2014
Constellation (22:29), 2022
Circonférence, 2014
Weltkugel 3 (Pangea), 2021
Tetrapack, 2016
État de caillou, 2021
2020
>
As good as I can (Versuch 3), 2010
Pangea, 2020
2019
2021
Weltkugel 2 (Circonférence), 2014
Nuit, 2021
2019
Weltkugel 2 (Circonférence), 2014
Weltkugel 1 (As good as I can), 2010
Constellation (16:47), 2022
As good as I can (Versuch 5), 2010
sternenhimmel
sternenhimmel
home